ISBN13 978-975-342-582-7
13,5x21,5 cm, 496 s.
Liste fiyatı: 56.00 TL
İndirimli fiyatı: 44.80 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Paul Ricoeur diğer kitapları
Neden Nasıl Düşünürüz?, 2009
Hafıza, Tarih, Unutuş, 2012
AYIN ARMAĞANI KİTABIAYIN ARMAĞANI KİTABI
Yaşam Nedir?
2. Basım
Liste Fiyatı: 24.50 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Yoruma Dair
Freud ve Felsefe
Özgün adı: De l'interprétation
Essai sur Freud
Çeviri: Necmiye Alpay
Yayıma Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Mart 2007

Yoruma Dair, Freudcu yorumlama tarzı üzerine yoğunlaşan bir kitap. Çağımızın en önemli filozoflarından biri olan Ricoeur ile son yüzyılın en etkili kişiliklerinden Freud'u, yazarı ve konuyu, bu kitapta bir araya getiren her ikisinin simgelere ve yorumlamaya duydukları ilgi. İlk bakışta düşünülebileceğin aksine bir psikoloji kitabı değil, bir felsefi sorgulama kitabı.

Marx ve Nietzsche gibi "gizemden arındırıcı yorumcular" arasına yerleştirdiği Freud'un söylemini çeşitli yönleriyle sorguluyor Ricoeur: Psikanalizde "yorumlamak" ne anlama gelir? Bu yorum insanın "kendiliği" ile ilgili yeni bir anlayışa varabilir mi? Kültürün Freudcu yorumunun temel önemi nedir? Bu yorum diğer tüm yorumları dışlar mı?

Yoruma Dair üç alt kitaba ayrılmıştır. "Sorunsal: Freud'un Konumu" başlıklı ilk kitap, tüm felsefi soruşturma alanlarının dil alanında kesiştiğini düşünen Ricoeur'ün, dil, simge, yorum, yorumbilgisel yöntem ve dönüşlü felsefe üzerine görüşlerini içerir. "Analitik: Freud'un Okunması" başlıklı ikincisi, bir "anlama denemesi" olarak Freud'un yapıtını baştan başa kateder, yorumlar. "Diyalektik: Felsefi Bir Freud Yorumu" başlıklı üçüncü kitap ise eleştireldir; Freudcu psikanalizle tartışmayı ayrıntılandırır, derinleştirir.

Diyebiliriz ki yorumbilim karşısında psikoloji, olduğu haliyle kalamıyor, öte yandan yitirdiğinden daha fazlasını kazanıyor; Ricouer'ün de belirttiği gibi, "inançlı kişinin inancı bu yüzleşmeden etkilenmemiş olarak çıkamıyor, ama Freudcu gerçeklik anlayışı da etkileniyor."

Freudcu psikanaliz Yoruma Dair ile yeni bir derinlik kazanırken, bu karşılaşma sonrasında görüngübilim ve yorumbilim de benzer bir dönüşümden geçerek derinleşiyor.

Kendilik, adalet, sevgi, ahlak, bilgi, zaman, dil, inanç gibi alanları tartışmaya açan Yoruma Dair kolay bir kitap değil – okumanın yanı sıra çalışmayı, uğraşmayı gerektirecek bir kitap. Ancak psikanaliz ve felsefe meraklıları için olduğu kadar, "Ben neyim" sorusunun peşindeki okurlar için, felsefi akıl yürütmeden zevk duyanlar için de heyecan verici bir okuma sunuyor.

İÇİNDEKİLER
Önsöz

Birinci kitap
Sorunsal: Freud'un Konumu

I. Dil, Simge ve Yorum Üzerine
1. Psikanaliz ve Dil
2. Simge ve Yorum
3. Simge Eleştirisine Doğru

II. Yorumların Çatışması
1. Yorum Kavramı
2. Anlamın Anımsanması Olarak Yorum
3. Kuşku Uygulaması Olarak Yorum

III. Yorumbilgisel Yöntem ve Dönüşlü Felsefe
1. Simgenin Dönüşlü Düşünceye Başvurması
2. Dönüşlü Düşüncenin Simgeye Başvurması
3. Dönüşlü Düşünce ve Çokanlamlı Dil
4. Dönüşlü Düşünce ve Yorumbilgisel Çatışma

İkinci Kitap
Analitik: Freud'un Okunması

Giriş: Freud'u Nasıl Okumalı?

Birinci Bölüm

Enerjibilim ve Yorumbilgisi
Freudculuğun Bilgibilimsel Sorunu

I. Yorumbilgisel Olmayan Enerjibilim
1. Değişmezlik İlkesi ve Nicel Aygıt
2. Yerbetime Doğru

II. Düşlerin Yorumu'nda Enerjibilim ve Yorumbilgisi
1. Düş Çalışması ve Eleştirel Yorum Çalışması
2. "VII. Bölüm"ün "Ruhbilim"i

III. Metapsikoloji Yazıları'nda Dürtü ve Temsil
1. Yerbetimsel-İktisadi Açıya ve Dürtü Kavramına Ulaşılması
2. Sunum ve Temsil

İkinci Bölüm
Kültürün Yorumlanması

I. Düşlerin Örneksenmesi
1. Düşlerin Ayrıcalığı
2. Sanat Yapıtının Örneksenmesi

II. Düşsel Olandan Yüce Olana
1. Betimlemeci ve Klinik Yorum Yaklaşımları
2. Oluşumsal Yorum Tarzları
3. Metapsikolojik Sorun: Üstben Kavramı

III. Yanılsama
1. Yanılsama ve Arzu Stratejisi
2. Oluşumsal Açıklama Aşaması:
Totemcilik ve Tektanrıcılık
3. Dinin İktisadi İşlevi

Üçüncü Bölüm
Eros, Thanatos, Ananke

I. Haz İlkesi ile Gerçeklik İlkesi
1. Gerçeklik İlkesi ve "İkincil Süreç"
2. Gerçeklik İlkesi ve "Nesne Seçimi"
3. Gerçeklik İlkesi ve Ben'in İktisadi Görevi

II. Ölüm Dürtüleri: Spekülasyon ve Yorum
1. Yaşam ve Ölüm Üzerine Freudcu "Spekülasyon"
2. Ölüm Dürtüsü ve Üstben'in Yıkıcılığı
3. Eros ile Thanatos Arasında Kültür

III. Sorgulamalar
1. Olumsuzluk Nedir?
2. Haz ve Doyum
3. Gerçeklik Nedir?

Üçüncü Kitap
Diyalektik:
Felsefi Bir Freud Yorumu

I. Bilgibilim: Ruhbilim ile Görüngübilim Arasında
1. Psikanalizin Bilgibilimsel Açıdan Yargılanması
a) Mantıkçıların Eleştirisi
b) İçeriden Gelen Yeniden Anlatım Girişimleri
c) "İşlemselci" Yeniden Anlatımlar

2. Psikanaliz Bir Gözlem Bilimi Değildir
a) "İşlemselcilik" Bakımından
b) İçeriden Gelen Yeniden Anlatım Girişimleri Bakımından
c) Bilgibilim Bakımından

3. Psikanaliz Alanına Görüngübilimsel Yaklaşım
4. Psikanaliz Görüngübilim Değildir

II. Dönüşlü Düşünce: Öznenin Arkeolojisi
1. Freud ve Özne Sorunu
2. İd'in Gerçekliği, Anlamın Ülküselliği
3. Arkeoloji Kavramı
4. Arkeoloji ve Dönüşlü Felsefe

III. Diyalektik: Arkeoloji ve Erekbilim
1. Erekbilimsel Bir Bilinç Modeli: Hegelci Görüngübilim
2. Yaşamın ve Arzunun Aşılmazlığı
3. Freudculuğun Örtük Erekselliği:
a) İşlemsel Kavramlar
4. Freudculuğun Örtük Erekselliği:
b) Özdeşleşme
5. Freudculuğun Örtük Erekselliği:
c) Yüceltme Sorunu

IV. Yorumbilgisi: Simge Yaklaşımları
1. Simgelerin Çoklu Belirlenimi
2. Simge Hiyerarşisi
3. Yüceltme Sorunu ile Kültürel Nesne Sorununun
Diyalektik Açıdan Yeniden Ele Alınması
4. İnanç ve Din: Kutsalın Belirsizliği
5. Din Psikanalizinin Değer ve Sınırları
a) Din ve Dürtü
b) Din ve Fantazma
c) İnanç ve Söz

Sözlükçe
Dizin
OKUMA PARÇASI

Önsöz, s.11-13.

Bu kitap, 1961 sonbaharında Yale Üniversitesi'nde verilen "Terry Lectures" başlıklı üç konferanstan yola çıkılarak oluşturuldu. Bu çalışmanın yolunu açan davetleri için, Yale Üniversitesi Konferanslar Kurulu' na, Felsefe Bölümü'ne ve bölümün sayın başkanına, ayrıca Yale University Press'in sayın müdürüne teşekkür borçluyum.

Çalışmanın ikinci aşaması, 1962 sonbaharında Louvain Üniversitesi Cardinal-Mercier kürsüsünde verilen sekiz konferanstan oluştu. Henüz gelişme aşamasında olan bir çalışmaya gösterdikleri talep ve hoşgörü için Yüksek Felsefe Enstitüsü'nün sayın başkanına ve bana evsahipliği yapan kürsü mensubu meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Okura bu kitaptan neyi bekleyip neyi beklememesi gerektiği konusunda bazı açıklamalar yapmalıyım.

Kitap her şeyden önce psikanalizi değil, Freud'u konu alıyor. Demektir ki iki şey eksik: Analiz deneyimi bir, Freud sonrası psikanaliz okulları, iki. İlk noktayla ilgili olarak: Analist ya da analizden geçmiş biri değilseniz, Freud üzerine yazmanız ve Freud'un yapıtlarını kültürümüzün dile geldiği ve anlatıldığı anıt metinlerdenmiş gibi ele almanız bir tür bahse girmek anlamını taşıyacaktır. Bu bahsin yitirilmiş olup olmadığına okur karar verecek. Freud sonrası psikanaliz literatürüne gelince, bu literatürü bile bile saf dışı bıraktım, çünkü Freudculuğa bende olmayan psikanaliz deneyimleri yoluyla getirilen düzeltmelerden oluşan ve beni psikanalizin tek kurucusuyla giriştiğim sıkı tartışmadan uzaklaştırabilecek yeni kuramsal kavramları işin içine sokan bir literatür bu. Dolayısıyla, Freud'un yapıtlarını tamamlanmış bir yapıt olarak ele aldım ve gerek Freud'un birer hasma dönüşen Adler ve Jung gibi muhaliflerinin, gerek birer muhalife dönüşen Erich Fromm, Karen Horney ve Sullivan gibi öğrencilerinin, gerekse yaratıcı olup çıkan Melanie Klein ve Jacques Lacan gibi tilmizlerinin kavramlarını tartışmaktan geri durdum.

İkincisi, bu kitap bir ruhbilim kitabı değil, felsefe kitabı. Benim için önem taşıyan, Freud'un insan konusunda getirdiği yeni anlayıştır. Benim yerim, burada kendilerine olan saygımı dile getirmem gereken ilk felsefe hocam Roland Dalbiez(1) ile, Herbert Marcuse,(2) Philip Rieff(3) ve J.-C. Flugel'in(4) yanıdır.

Yaptığım çalışma Roland Dalbiez'inkinden temel bir noktada ayrılıyor: Ben Freud'u insanda en az insani olanın keşfiyle sınırlandırabileceğimize inanmıyorum. Girişimim de o sınırlamanın tam tersi bir kanıdan doğdu: Psikanaliz bir kültür yorumu olduğu içindir ki insan görüngüsünün her tür toptan yorumuyla çatışma içindedir. Andığım diğer üç yazarla bu açıdan aynı düşüncedeyim. Ancak, onlardan da felsefi kaygılarım açısından ayrılıyorum. Benim ele aldığım sorun, Freudcu söylemin tutarlılığı sorunu. Öncelikle bilgibilimsel bir sorun: Psikanalizde yorumlamak ne anlama geliyor ve insan göstergelerinin yorumu, arzunun köküne ulaşma savındaki iktisadi açıklamayla nasıl bağlantılandırılabilir? Sorun'un ikinci özelliği, dönüşlü (réflexive) bir felsefe sorunu olması: Bu yorumdan kendiliğe ilişkin hangi yeni anlayışa ulaşılıyor ve böylelikle kendini anlayan kendilik, hangi kendiliktir? Sorun'un diyalektik olma özelliği de var: Kültürün Freudcu yorumu diğer tüm yorumları dışlamakta mıdır? Dışlamıyorsa, diğer yorumlarla aralarında, fanatizme ya da eklektizme düşmeden hangi düşünsel kurallara göre eşgüdüm kurulabilir? Symbolique du mal/Kötülüğün Simgeseli adlı çalışmamın sonunda havada bıraktığım sorunu, başka bir deyişle, simge yorumbilgisi ile somut dönüşlü düşünce felsefesi arasındaki ilişki sorununu yeniden ele aldığım uzun dolambaç, bu üç sorudan oluşuyor.

Belirttiğim programın gerçekleşmesi, olabildiğince güçlü bir Freud'un Okunması bölümü oluşturmamı ve bunu, önermekte olduğum Felsefi Yorum'dan ayrı tutmamı gerektiriyordu. Dolayısıyla, okur, İkinci Kitap'ı ayrı ve kendi kendine yeterli bir çalışma olarak ele alabilecektir. O bölümde Freud'un metniyle temas halinde olmaya dikkat ettim; bu amaçla da, alıntıladığım hemen tüm metinlerin çevirisini yeniden yaptım.(5) Felsefi yorumuma gelince, Freud'un Okunması başlıklı çalışmamın çerçevesini sunan bu yorum, Sorunsal başlıklı Birinci Kitap'taki sorunlar ile Diyalektik başlıklı Üçüncü Kitap'ın çözüm denemeleri arasında paylaştırılmış durumda.(6)

Notlar

(1)Roland Dalbiez, La Méthode psychanalytique et la Doctrine freudienne, 2 cilt, Desclée de Brouwer, 1936. "Freud'un yapıtları, insanda en az insani olanın tarih boyunca yapılmış en derin çözümlemesidir." Agy, II, s. 513.Yukarı
(2) Herbert Marcuse, Eros and Civilisation. A philosophical inquiry into Freud, Boston, Beacon Press, 1955 (Türkçesi: Eros ve Uygarlık, çev. Aziz Yardımlı, İdea, İstanbul, 1995).Yukarı
(3) Philip Rieff, Freud, the mind of the moralist, Londra, Victor Gollancz, 1960.Yukarı
(4) J.-C. Flugel, Man, Morals and Society, New York, International Universities Press, 1945; Peregrine Books, 1962.Yukarı
(5) Hantal bir iş yapıyor olmak pahasına şu metinleri alıntılamakta ayak diredim: 1) Özgün metin olması nedeniyle, Gesammelte Werke'deki (GW) Almanca metin; 2) Tek eleştirel basım olması nedeniyle Londra'da çıkan Standard Edition'daki gönderme (SE); 3) Okurların, alıntıları bağlamları içindeki yerinde görüp farklı çevirileri tartışabilmesi için de, eldeki Fransızca çevirileri. [Yazarın bu notu elbette Fransız okurlara yönelik. Bu kitapta, el altındaki Türkçe çevirilerin künyeleri verildi, alıntılar ise, tersi belirtilmediği sürece yeniden çevrildi. - ç.n.]Yukarı
(6) Yukarıda sözü edilen dört sorun bu "Diyalektik"in dört düzeyini oluşturuyor.Yukarı

Devamını görmek için bkz.
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova