ISBN13 978-975-342-869-9
13x19,5 cm, 592 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 380.00 TL
İndirimli fiyatı: 304.00 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hazırlayanlar: Cüneyt Çakırlar, Serkan Delice
Cinsellik Muamması
Türkiye'de Queer Kültür ve Muhalefet
Kapak Resmi: Murat Morova
Hazırlayan İsim: Cüneyt Çakırlar, Serkan Delice
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Haziran 2012
2. Basım: Nisan 2021

Türkiye'de 2000'li yıllardan günümüze Queer kuramının ve politikalarının geçirdiği aşamaları özgün bir literatür taramasıyla anlatmayı amaçlayan bu kitapta, Adnan Yıldız, Alisa Lebow, Başak Ertür, Birkan Taş, Bülent Somay, Cenk Özbay, Cihat Arınç, Erdal Partog, Evren Savcı, Fatih Özgüven, Nami Başer, Özlem Güçlü, Sibel Yardımcı, Tuna Erdem, Veysel Eşsiz ve Zeynep Direk'in yazılarının yanı sıra Deniz Kandiyoti ve Cüneyt Türel ile yapılan söyleşiler ve sanatçılar Erinç Seymen, Murat Morova, Nilbar Güreş ve Taner Ceylan'ın eserlerinden örnekler yer alıyor.

Cinsellik Muamması'nda bugüne dek Queer kuramına getirilen eleştiriler ele alınırken şu sorulara da yanıt aranıyor: Uluslararası LGBTQ hareketinin söylemi, ideolojisi ve kavramları ötesinde başka/alternatif queer siyasetleri ve cemaat algıları tahayyül edilebilir mi? Yerelliğe yönelik duyarlılık uluslararası LGBTQ hareketinin yarattığı "epistemolojik şiddet"i kırmada bir rol üstlenebilir mi? Yerellik ve alternatif, Batı-dışı bağlam ve politikalar üzerindeki vurgu, bir "otantiklik fetişizmi"ne ve tersten, başka türlü bir özcülüğe sürüklenme tehlikesi taşır mı?

Kitap, Türkiye'deki yerel LGBTQ kültürünün felsefe, sosyoloji, psikanaliz, kültürel incelemeler, tarih, hukuk, insan hakları, aktivizm, sanat, görsel kültür vb. sahalardaki yansımalarını ifade eden bir dil, kuram ve özgün bir literatür oluşturarak queer ile ilgili genel tartışmalara orijinal bir bağlam ve katkı sunmayı hedefliyor.

İÇİNDEKİLER
Giriş: Yerel ile Küresel Arasında
Türkiye'de Cinsellik, Kültür ve Toplumsallık
Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice

Birinci Bölüm
BAŞKA CİNSELLİKLER, BAŞKA AİLELER:
KURAMLA QUEER BİR DÜNYA YARATMAK
1. Hizadan Çıkmaya, Yoldan Sapmaya ve Çıkıntı Olmaya Dair:
Kimlik Değil, Cinsellik! Tektip Cinsellik Değil, Cinsel Çeşitlilik!
Tuna Erdem
2. Queer Kuram ve Cinsiyet Farklılığı
Zeynep Direk
3. Psikanalizin Kendisi Queer Değil mi?
Nami Başer
4. "Bozuk" Aile
Bülent Somay

İkinci Bölüm
KÜLTÜRELCİLİKTEN TOPLUMSAL FAİLLİĞE:
CİNSEL POLİTİK ÖZNELLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
5. Bir An Durup Düşünmek: Dayatılan Kimlikler ve Temsil Siyasetinin Bedelleri
Deniz Kandiyoti ile Röportaj
Serkan Delice
6. Queer Teorisi Bağlamında Türkiye LGBTT Mücadelesinin
Siyasi Çizgisi
Erdal Partog
7. Devletin Eli, Beli, Sopası: Anlatılmamış Sürgünden
"Kabahatlere" Türkiye'de Trans Bedenin Denetimi
Veysel Eşsiz

Üçüncü Bölüm
CİNSELLİK, SINIF VE TOPLUMSALLIK:
QUEER ÖZNELERİN SESİNİ DUYMAK
8. Sakatlık Çalışmalarında Queer Ufku: Türkiye'de
Bu Etkileşimin Zorluğu ve Olası İmkânları Üzerine
Sibel Yardımcı
9. Queer Dil Meselesi: İstanbullu Queer Özneler Arasında
Batılı Bilgi, Politik-Kültürel Sermaye ve Aidiyet
Evren Savcı
10. Rent Boy'ların Queer Öznelliği: İstanbul'da Norm-Karşıtı
Zaman, Mekân, Cinsellik ve Sınıfsallık
Cenk Özbay
11. Adam Gibi Adam Ol(ama)mak: Ayı Hareketi ve Maskülenlik Üzerine
Birkan Taş

Dördüncü Bölüm
DOSTLUĞUN VE ANLATININ İMKÂNLARI:
QUEER BİR TARİH TAHAYYÜL ETMEK
12. "Zen-dostlar Çoğalıp Mahbûblar Azaldı":
Osmanlı'da Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve Tarihyazımı
Serkan Delice
13. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Edebiyatımızda "Eşcinsel Dikkatler":
Elden Ele Dorian'lar, Hassas Delikanlılar, Pars Kızlar
Fatih Özgüven
14. Bilge'nin Zaferi, Cüneyt Türel ile Söyleşi
Fatih Özgüven

Beşinci Bölüm
MÜPHEM CİNSELLİKLER, MÜPHEM FİLMLER:
GÖRSEL KÜLTÜRÜ VE TEMSİLİ TERSTEN OKUMAK
15. Şöhretin Sonu: Bülent Ersoy'un Kanunla İmtihanı
Başak Ertür ve Alisa Lebow
16. Maksadını Aşan Yakınlaşmalar: 2 Genç Kız ve Vicdan'da
Kadın Homososyalliğinin Sınırı
Özlem Güçlü
17. Ruhuma Asla!: Kutluğ Ataman, Queer Belge/sel
ve Küreselleşen Sanat
Cüneyt Çakırlar

Altıncı Bölüm
QUEER ESTETİK VE METİNLERARASILIK:
ÇAĞDAŞ SANATIN SEYAHATİNİ SORGULAMAK
18. Otoportre: Sanat, Emek ve Eşcinsellik
Taner Ceylan
DOSYA: Kayıp Resimler ve Diğerleri
Taner Ceylan
19. Lâmelif'in Kollarında Yatmak: Harflerin D/okunma Arzusu
Cihat Arınç
DOSYA: Âh Mine'l Aşk-ı Memnû
Murat Morova
20. Kızlığımı Bozdum, Hükümsüzdür!
Nilbar Güreş Pratiği Üzerine Bir Yazı
Adnan Yıldız
DOSYA: Bilinmeyen Sporlar
Nilbar Güreş
21. Vicdanen, Tersten: Erinç Seymen'in Çileci Sanatı
Cüneyt Çakırlar
DOSYA: Tatlı Anılar
Erinç Seymen
OKUMA PARÇASI

Giriş yazısından, s. 12-14.

Bu kitabın amacı Türkiye toplumundaki homofobik/transfobik şiddete, zorunlu, doğallaştırılmış heteroseksüelliğe ve heteronormativiteye karşı, yerel tarihsel ve kültürel anlatıları, toplumsal pratikleri ve ilişkilenme biçimlerini yaratıcı, muhalif, tersten bir bakışla yeniden okumaktır. Heteronormativite kavramı, bütün bir kültürün sonradan doğallaştırılmış ve idealleştirilmiş heteroseksüel yönelim, pratik, değer ve yaşama biçimine göre tanımlandığı, bu yönelimin dışında kalanların ısrarla marjinalleştirildiği, görmezden gelindiği, baskı ve şiddete maruz bırakıldığı veya en iyi ihtimalle "uysal ötekiler" olarak sindirildiği bir düzeni ifade ediyor. Bu düzen, biyolojik ve toplumsal cinsiyet bakımından birbirlerinden tamamen ayrı oldukları ve birbirlerini aile ve üreme vasıtası ile tamamladıkları düşünülen kadın ve erkek kategorilerine dayandırılır. Heteronormativite sadece zorunlu, doğallaştırılmış heteroseksüelliği içermez; aynı zamanda kadı...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Levent Şentürk, “Muammanın peşrevinde muallakta”, Birgün Kitap Eki, 8-21 Aralık 2012

“Queer olmak mahremiyet hakkıyla değil, kamusal olma özgürlüğü kamusal olma özgürlüğü, kim ise o olma özgürlüğü ile ilgilidir. Queer olmak her gün zulme karşı, homofobiye, ırkçılığa, kadın düşmanlığına, dindar ikiyüzlülüklerin bağnazlığına ve kendi kendimize yönelttiğimiz nefrete karşı (kendimizden nefret etmemiz gerektiği bize özenle öğretildi) mücadele etmek demektir.” (s. 15)

1990, New York, Act Up ve Queer Nation yürüyüşü bildirisinden.

Queer Muammanın İnşası

Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice ikilisi, son yıllarda akademyada, güncel sanat pratiklerinde veya lgbt (+q?) camiasında gündeme gelen queer kavramının dipsiz açılımlarını içeren, umman bir kitapla okuru sevince boğuyor. Genç akademisyenler, bu kunt kitapla, olağandışı kıvraklıkta bir entelektüel farklılık ve zenginlik sergiliyorlar.

Queer, yaza...

Devamını görmek için bkz.

Gökçen Ezber, “Cinsel çokluk ve müphemlik”, Radikal Kitap Eki, 7 Eylül 2012

Cinsellik, çoğu zaman bastırma, tabular ve ötekileştirme gibi olumsuz kavramlarla yoğuruluyor olsa da, insan varoluşunun en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. İçinde beslediği birçok diğer paradoks gibi, insan, cinselliği de aynı anda hem olumlama hem de olumsuzlama eksenlerinin karşıtlığında kurguluyor. Hepimizin fiziksel, cinsel hazza olan gereksinimi, yine sözde kendi yararımıza kurduğumuz ataerkil toplum düzeninin cinselliğe yönelik ikircikli ve hatta ikiyüzlü tutumu ile yan yana gelince, cinselliği fiziksel varoluşumuzun ve bedenimizin bize sunduğu bir nimet olarak değil de, bir “muamma” olarak yaşamak zorunda kalıyor, birbirimizi acımasızca ötekileştirip bedenlerimizi bir eziyetler zindanına dönüştürüyoruz.

Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice’nin, Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet altbaşlığını taşıyan Cinsellik Muamması adlı çalışması, Türkiye’de cinselliğ...

Devamını görmek için bkz.

Fisun Yalçınkaya, “Bir muammanın peşinden gidenler”, Sabaha Kitap Eki, 22 Haziran 2012

Tüm dünya, özellikle yaklaşık son 20 yıldır eşcinselliğe ve beraberinde getirdiği kültüre yeni bir kavramla bakıyor: Queer. Bugün pek çok eşcinsel kendisinden queer olarak bahsetmeyi tercih ediyor. Kadın ve erkeğin cinsel olarak sadece birbirine ilgi duyabileceği düşüncesinin doğal olmadığını, cinsel kimliklerin toplumun dayatması olduğunu söyleyen bir kavram bu. Bir zamanlar İngilizce'de küfür olarak kullanılan, 'tuhaf' anlamına gelen sözcük bugün eşcinsel örgütlenmelerinin ve deyim yerindeyse 'gururla taşınıyor'. 1990'da, New York'ta Queer Nation ve ACT UP grupları yayınladıkları manifestoda "Evet, gay harika bir kelime. Onun da bir yeri var. Ama pek çok lezbiyen ve gay sabaha kızgın ve bıkkın uyanıyorlar, neşeli (gay) olarak değil. İşte bu yüzden kendimize queer demeye karar verdik. Queer'i kullanmak düz bir dünyada gizli ve kenara itilmiş hayatlar yaşayan zarif ve çekic...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X